Silkeborg til Skjern Å's udløb 2008


9.-14. juli


(OBS: Denne rute kan udvides til at blive en alternativ kyst-til-kyst-rute på samlet ca. 235 km. Se hvordan ved at scrolle til næstnederste afsnit på denne side!) Klik her for at se de 31 billeder, herunder kortskitser.

(Man kan zoome ind på kortene ved at holde courseren over kortet og scrolle baglæns med musen. Hent billedtekster ved at klikke på "I" i billedets øverste højre hjørne)Her er der noget fra en mindre tur gennem nogle af de samme midtjyske plantager og heder.


Naturen i Danmark består af frimærker, siger man. Alligevel; kæder man en lang række frimærker sammen, bliver det undertiden et temmelig stort ét, har jeg af og til erfaret. Specielt når man færdes i det jyske. Således også da jeg efter studier af kort valgte at gå fra Silkeborg til Skjernå’s udløb i Ringkøbing Fjord - i en del af min sommerferie. En tur på 5-6 dage gennem skove, plantager, heder og langs åer. Til sidst langs Danmarks vandrigeste vandløbssystem og største delta. Alt i alt en tur, som jeg gerne anbefaler andre og også gerne tager andre med på en anden gang. Det er vel at mærke ikke en fast etableret rute. Blot et velment turforslag i mine egne fodspor. Og disse plejer nu ikke at være foragtede!                                                                                                                                                     


Det var en tur over tyndt befolkede strækninger, hvor der ofte var langt mellem                                             

vandtankningsmulighederne; så jeg sørgede for at have en rimelig vandkapacitet.                                           Fra Isenbjerg på en hede i den store Gludsted Plantage

                                                                                                                 


1. dag: Silkeborg-Banedammen                                                                                                                                                                     

Turen gik først ad Funder-Ejstrup Natursti (Den skæve Bane)  til lejrpladsen Banedammen i det nordøstlige hjørne af Gludsted Plantage.  Etape: 11 km. (Start i Funder vest for Silkeborg). (Vedr. de kokrete lejrpladser: Find dem på Udinaturen-kortet).


Nævnte natursti går især på det første stykke gennem meget varierede landskaber som ådal, overdrev, skov, hede, plantage og en lille smule agerjord. Naturen i sydvestlig retning er en del anderledes, end de blide løvskove, som Silkeborg mest er kendt for. Bakkerne flader ret hurtigt ud og bliver til flade vestjyske hedesletter. Løvtræerne erstattes af nåleskov og lyngheder.


Der er også en lejrplads så tidligt som i Hørbylunde krat. Var jeg ikke startet så sent på dagen, var det nok blevet lejrpladsen Trotylsøen i den sydlige del af den store Gludsted plantage. Både den og Banedammen er simple - uden shelter og uden vand (tank vand ved pladsen i Hørbylunde). Ved Banedammen er der dog et toiletskur. Men man hører støjen fra hovedvej 13 tværs over et stort åbent lyngareal. Trotylsøen ligger uforstyrret på en isoleret plet midt i den store skov og er totalt uden lyde fra civiliserede frembringelser. Og så er chancerne for kronvildt store her.


Ud over mig, var der en far med sin datter på lejrpladsen; og om aftenen kom der besøg af en dristig ræv på jagt efter godbidder. Den opholdt sig omkring lejrpladsen og os i et par timer og vovede sig helt ind på 3 meters  afstand.
2. dag: Banedammen-Holtum Å

Først gik det over den store lyngklædte lysning, Kolpendal, videre gennem Gludsted Plantage og senere over højdepunktet Isenbjerg på en anden stor åben hede i plantagens sydvestlige del. Herefter et par km, hvor man passerer et stykke landbrugsland (her dagens eneste vandtankningsmulighed ved en gård - med mindre man går over Hjøllund). Herefter gik det videre gennem Nørlund Plantage. Sådan hedder den paradoksalt nok. Næsten halvdelen består faktisk af store åbne hedeflader med vide udsyn. Man er tilpas alene her. Til sidst over den storslåede Harrild Hede til lejrpladsen Nørlund Plantage, Holtum Å/Harrild Hede  ved Harrild nedlagte dambrug. Det ligger ved den snoede og idylliske Holtum Å.  Åen er en af de mange sidegrene i Skjernåsystemet.


Lejrpladsen ligger på en nu nedlagt campingplads og er forsynet med en vandpumpe. Ingen shelters. Jeg havde lejrpladsen for mig selv. 


Ud for lejrpladsen er et mindre stykke af åbredden jævnet, så der er tilgængelig for kørestole; og fiskeretten her er forbeholdt handicappede.

 

Alt i alt en dag med store øde, fredfyldte etaper, hvor jeg havde verden for mig selv. De sidste par timer på turen skyllede et kraftigt skybrud ned. Senere skinnede solen igen vellystigt, så teltet kunne slås op i tørvejr. Dagsetape: 24 km. 3. dag: Holtum Å-Skarrild


Turen gik over plantager og heder på sydsiden af Holtum Å, da færdsel langs selve åen for det meste var umulig p.g.a. høj vegetation. Det gik tværs gennem lyngen på nogle længere strækninger. Jeg krydsede over den skrå jernbane mod Jyllands nordvestlige hjørne midt i en slags blanding af skov og hede. Da mit kort var lidt for gammelt, stod jeg pludselig til min store overraskelse ved den midtjyske motorvej mellem Vejle og Holstebro - med et højt pigtrådshegn. Hvad nu! Jeg fandt dog snart passage under motorvejen via broen, som Holtum Å løber under. Der var plads til selv en gummiged, der samtidig kørte her igennem.


Frokostpause ved Skjernå og fortsættelse ad lille grusvej nord for denne efter et kort stykke ad den gamle hovedvej. Bl.a. forbi gården Holtum, hvor jeg tankede vand, og forbi Arnborg Kirke. Ved denne ligger et lille permanent åbent naturcenter i enden af den lille hjemstavnsgård.


Fulgte markvej parallelt med vejen mellem Arnborg og Sdr. Felding -  lidt syd denne. Havde håbet på udsyn over åen, hvad der dog ikke var meget af. Ellers var vejen fin og varieret, vekslende mellem agre og skov. (Men måske havde vejen syd om åen været nok så spændende).


Ved Skarrild manglende jeg en lejrplads, men løb tilfældigt på en fin kanolejrplads ved åen - med et fint nybygget bålhus. Pladsen fremgår ikke af Friluftskortet. Den var besøgt af en del kanoroere, som pladsen er bestemt for. Mon ikke det var i orden, at også en vandrer benyttede pladsen? Godt samvær med et par kanoroere, som jeg igen                                                                                                     traf på de næste to lejrpladser. Lone og Knud lever vist næsten halvdelen af deres liv i deres kano sammen med den kærlige skotske fårecollie, Midi. Dagens etape: 22 km. 


Typisk parti fra Holtum Å4. dag: Skarrild-Borris     

Igen på sydsiden af åen, dels på engene langs den (hvis man forlader skovvejen lidt efter Skarrild), dels i plantager og heder og lidt agerjord samt gennem Sønder Felding. Det var den dag på turen, der bød på mest landevej, specielt efter Sønder Felding. Men det var nogle umådeligt stille veje - kun MEGET få biler passerede. Af og til et par ferierende cyklister, da der gik en cykelrute langs vejen.


I Høgsvig Plantage var en gammel rød Massey Ferguson fra 60’erne i færd med at trække træer ud fra skoven, mens endnu et skybrud skyllede ned.


Lejrplads ved Skjernå umiddelbart syd for Borris . Åen bliver stadig større, jo længere, man kommer ned ad løbet. Strømmen er stærk. Udfordringen for kanoroerne består mest i at styre kanoerne gennem de mange sving og uden om grene og træstammer, der hænger ud over åen. Ved broen ved Borris er der et fald, hvor strømmen er særlig stærk. At ro modstrøms lader sig ganske enkelt ikke gøre.


Under teltslagning overraskedes jeg af endnu et skybrud, der kom hurtigere, end jeg regnede med, og måtte i hast bringe teltet i ly i et shelter, som heldigvis var til stede. Ind imellem skybruddene dog pæn sol. Dagens etape: 20 km.

Der er ikke vand ved denne lejrplads. Det kan dog hentes på en forholdsvis kort tur ad markvej til Borris by.


Jeg har nu passeret den del af Skjernå, hvor åen hele tiden har ligget i slyngninger. Efter Borris følger strækningen med det meget omtalte projekt med at lægge åen tilbage i sit gamle løb.


5. dag: Borris til Pumpestation Nord

I en folder, som åbenbart nu er erstattet af en nyere, læste jeg, at der var en trampesti langs Skjernå fra Borris til åens udløb i Ringkøbing  Fjord. I Skov- og Naturstyrelsens folder om Skjern Enge er der et kort over strækningen fra Borris til udløbet. Mit eget kort her er for gammelt til at vise det nye åløb og de nye laguner på strækningen.

Jeg gik langs åens nordside til Albæk, hvor jeg tankede vand hos en landmand, der havde ferierende gæster på bondegårdsferie. På forespørgsel viste han mig ad åens sydside til Omme Å's udløb i Skjernå. Passerede Omme Å på en flot ny gangbro og dernæst Skjernå på en endnu større ny gangbro til åens nordside, mens et nyt kraftigt skybrud væltede ned.


Fortsatte langs åens nordside. Græsgange hele vejen. Mellem fennerne er der låger, som man blot åbner og går igennem. Spiste frokost ved en lagune i solskinnet mellem to skybrud - og lyttede til strandskader og rødben.


Passerede lidt derefter hovedvejen mellem Skjern og Tarm. På den anden side er stien åbenbart forsvundet. Nu måtte man skridte over hegn og mase gennem brændenælder og tidsler under jernbanebroen. Dette gælder dog kun til Kong Hans's bro, en ny stor gangbro, der passerer åen på det samme sted, hvor den første bro over Skjernå blev bygget i 1105. Og så siger historien, at Kong Hans døde efter en voldsom passage af det mægtige vandløb i 1300-og-et-eller-andet. Den nuværende gangbro er bygget som hængebro og har et spænd på 55 m.


Om stierne herefter: Se den nye folder, som dog ikke medtager vandreruten fra Borris til udløbet. Jeg bør derfor nok forklare, at man må passere Kong Hans's bro og derefter gå øst og syd ad vejen til Sydlige Parallelkanal og dernæst følge sydsiden af denne, for at kunne følge åen til dens ende. Og her finder man igen ud af, at stien fra Borris til udløbet ikke mere findes. Jeg måtte mase mig gennem tagrør,   Kong Hans's Bro ud for Skjern

der et vist sted var højere end min egen højde (jeg er 195 cm). Der var dog et svagt spor, efter at andre

havde gjort det samme. (Det var også muligt at gå i markskellet til en kornmark lige syd derfor).


Det meste af vejen ud er der dog fin passage, idet ruten falder sammen med flere mindre spadserestier, hvor græsset klippes. Der er gjort en del ud af tilgængeligheden langs disse.


Når man når vejen nordud fra Lønborg, må man gå langs denne et stykke mod nord for at komme over sideløbet fra lagunerne i Østerenge. Herefter kan man følge åen til Pumpestation Nord , som lejrpladsen ligger tæt ved.                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                     


Fra lejrpladsen er der en fantastisk udsigt over de flade enge og vådområder. Om aftenen skabte sollyset i samspil med de voldsomme skyformationer et sceneri, som kunne have givet maleren Emil Nolde inspiration til sine dramatiske himler.


Anslået dagsetape: Ca. 25 km, stort set hele vejen på græs.


I stedet for at følge hovedløbets nordside, kan man også følge sydløbets sydside fra Lønborgvejen og dernæst benytte de to trækfærger over til pumpestationen.


PS: Man tror, at der er vand ved en pumpestation! Men tag ikke fejl, som jeg gjorde! Der er ikke lagt vand helt herud. Og der er laaangt til nærmeste vandforsyning. Så medbring det! Kanoroerne havde dog forsyninger, som de velvilligt delte med mig.


Aftentur til udløbet.

Aftenturen til floddeltaets munding tager 1½-2 timer, hvis man giver sig ordentlig tid. Men det betaler sig! Man går ad sti på diget langs hovedløbets nordside og undrer sig over, at det enorme løb kaldes ved den beskedne betegnelse: En å! Der er derudover 2-3 mindre løb i deltaet. Der er et udsigtstårn yderst.
6. dag. Slut-tur til Skjern Station

Turen fra lejrpladsen til Skjern Station er på godt 8 km i lige linie ad cykelsti på diget langs nordsiden af Skjern Enge og dernæst til venstre gennem Skjern By.

Afslutning.

Vejret på turen gav dagligt en pæn blanding af sol og kraftige skybrud, der opstod på få øjeblikke. Skiftende skyformationer til konstant adspredelse og overvejelser om, hvornår det var passende at tage regntøjet på, tage det af, holde frokostpausen eller slå teltet op. Dyrelivet var også tæt på med ræven ved Banedammen og daglige rådyr på turen. Dog intet kronvildt, skønt jeg passerede nogle af landets mest kronvildtrige plantager. Fuglelivet i Skjern Enge var lidt banalt - der var alt det, som man ser så mange andre steder. Nok den forkerte årstid til det store fuglekiggeri. Eller havde man måske set mere med en overliggerdag yderst ude - uden en lang dagsetape for sig? Afslutningen af det store å/flodløb er dog en oplevelse i sig selv.

Højt til himlen på lejrpladsen ved Pumpestation Nord


Der er indkøbsmuligheder ved købmanden i Skarrild og i Sdr. Felding - og nok også i Borris - ? Endelig kan man forlade ruten lidt ud for Skjern for at gøre indkøb der.
Alternativ Kyst til Kyst-rute

Kæder man min rute sammen med Århus-Silkeborg ruten Klik for min side om denne, er der jo faktisk tale om en alternativ og lidt længere rute end den etablerede kyst-til-kystrute. Min alternative kyst til kyst rute kan ydermere udvides mod vest, så den ender helt ude ved Vesterhavet, hvilket vi gjorde på en tur med Natur og Fjeld. Fra Lønborg kan man fortsætte mod vest forbi Lønborggård og Naturcenteret. Herfra ad nogle småveje til Skaven Strand og videre langs den sydlige del af Ringkøbing Fjord til Bork, hvor der ligger en udmærket lejrplads med en alternativ sheltertype ved siden af Bork Vikingehavn. Fra Lønborg hertil er der ca. 17 km. Der er stier og markveje hele vejen fra Skaven Strand til Bork. Fra Falen må man følge landevejen mod vest til Plantagen omkring Gødel Bjerge. Man fortsætter ad skovvej nord om denne, krydser et hegn og går vest om plantagen over nogle overdrev, senere ad et traktorspor, til man kommer ud ved Nymindegab Kro. Herfra er der en sti de sidste 1½ km til Vesterhavet. Fra Falen til Vesterhavet er der anslået ca. 10 km denne vej.


I Natur og Fjeld gennemførte vi faktisk den her foreslåede kyst til kyst vandring som et jubilæumsarrangement, fordelt over 6 weeekends, der var fordelt over 3 år. Distancen på denne alternative kyst-til-kyst-vandring er samlet ca. 235 km. 
Nationalpark eller hvad?


Der er gjort en del ud af at trække turister til den foreslåede nationalpark, Skjern Enge. Jeg synes nok, at der går en del inflation i nationalparkbegrebet i disse år. Og at det måske får et lidt for kommercielt islæt. Med al respekt for naturen i Skjern Enge. Åen er lagt tilbage i sit oprindelige løb. Det ses dog tydeligt (ind til videre), at dette er en følge af menneskelig virksomhed - pænt afrettede kanter o.s.v.. 

Det er senere besluttet, at Nationalpark Skjern Enge ikke bliver en realitet! (skrevet 16. marts 2013)
Links:

 

Funder-Ejstrup Natursti (Den skæve Bane)


Skov- og Naturstyrelsens folder: Skjern Enge.


Udinaturen-kortet (overnatningspladser).Klik her for at se de 31 billeder, herunder kortskitser.

(Man kan zoome ind på kortene ved at holde courseren over kortet og scrolle baglæns med musen. Hent billedtekster ved at klikke på "I" i billedets øverste højre hjørne)