Jenses Vanderinger/Vandreture


Søhøjlandet Vest    (omfatter også dele af Hærvejen)Instruks: Sådan bruger du denne side!

Teksten på denne side bør læses samtidig med, at du har Søhøjlandskort 3 og/eller 4 åben (kort 3 for den del, der ligger syd for Herningmotervejen og kort 4 for den del, der ligger nord for denne) og kan klikke frem og tilbage mellem tekst og kort! Dette giver det bedste udbytte. Søhøjlandskort 3 og 4 samt flere supplerende hjælpekort finder du i det tilknyttede fotoalbum (link herunder). Der kan zoomes ind på kortene, som du derefter kan flytte rundt med efter behov. Der er markeret flere ruter på kortet i et større netværk, hvor ruterne kan kombineres på mange måder – også sammen med andre ruter, som er indtegnet på de andre Søhøjlandskort m.m.. De forskellige ruter er indtegnet med forskellige farver på kortet. På kortets signaturforklaring kan du se, hvilke farver, de forskellige ruter er indtegnet med og desuden hvordan lejrpladser m.v. er indtegnet. Læs også, hvilke ruter der er afmærket i terrænet, og hvilke der blot er mine supplerende forslag uden afmærkning.

På den indledende side om Det midtjyske Søhøjland finder du en oversigt over de forskellige Søhøjlandskort m.fl., og hvordan disse er placeret i forhold til hinanden. Der er et vist overlap mellem flere af dem. Men samlet dækker de et kæmpe område med mange muligheder.


Til fotoalbum, bl.a. omfattende Søhøjlandskort 3 og 4 samt fotos fra området.

(Man kan zoome ind på kortene ved at scrolle baglæns med musen; billedtekster hentes ved at klikke på "I" i billedets øverste højre hjørne!)

For print af kortene: Zoom ind på højeste zoomniveau og tag nogle skærmprint af de ønkede kortudsnit og beskær, så der kun er kort tilbage. Skær også lidt i siderne, så det kommer til at passe med et A4-ark og tryk gem.Ved udskrift: Fjern flueben fra "tilpas til siden"!

                                                                                                                          Udsigt fra Hørbylunde Bakker mod Bøllingsø   

                                                                                                                           

OBS: Et væstentligt stykke af Hærvejen er omfattet af det her beskrevne område!              

Jeg har også selv nogle foreslåede rutealternativer til visse dele af Hærvejen, som

jeg finder har mere spændende natur og den officielle rute på de tilsvarende strækninger. Disse rutealternativer fremgår af mine kort, Søhøjlandskort 3 og 4 og et par tilknyttede hjælpekort i nordlig retning. Åbn disse i fotoalbummet. Link ovenfor.


Beskrivelse:                                                                                                               

Også den vestlige del af Søhøjlandet har rigtig fine turmuligheder med stor                 

variation. Fra kuperede morænelandskaber med løvskov, glider naturen her mere                                                                                                                                                                over i store nåletræsplantager og heder. Naturen får generelt en mere sandet og tør karakter end Søhøjlandets østligere dele, ligesom der gennemgående er fladere.                                                                                                   


Og så lader området sig fint binde sammen med det område, jeg har valgt at kalde "Ulveland", (læs om Ulveland), hvor der er nogle endnu større plantager og heder i sydvestlig retning mod Brande og Ejstrupholm. Sammenlagt giver dette et rigtig stort og meget varieret turområde med stort set ubrudt natur. Søhøjlandskort 3 lapper lidt ind over mit kort over ”Ulveland”.


Der er et par gennemgående officielle ruter, som i sig selv giver rigtig fine turmuligheder her, nemlig Hærvejens vandrerute og Funder-Ejstrup Natursti (Den skæve Bane),  som er en banesti efter den jernbane, der en gang gik fra Silkeborg til Brande. Denne sti er en simpel grus- eller jordsti det meste af vejen og kan følges til Ejstrupholm lidt før Brande. På et kortere stykke, gennem skovområdet Hørbylunde, er banestien asfalteret. På dette stykke er Hærvejen og Den skæve Bane sammenfakdende Længere nede støder man i øvrigt også til Horsens-Silkeborg (Bryrupbanestien). I nordkanten af Vrads Sande (lidt før nyt shelter) er der i øvrigt markeret en forbindelsessti fra Hærvejen til Bryrupbanestien - der er kun godt 1 km imellem dem på dette sted. Forbindelsesstien er markeret med et skilt i begge ender og også markeret på mine kort.

 

Enkelte steder har jeg på kortet markeret nogle rutealternativer, som jeg finder yderligere optimerer disse ruter. F.eks. kan man på Hærvejen vælge et alternativ over Skærbæk Plantage og Sepstrup Sande, forbi Koldsø, på stykket mellem Sepstrup og Vrads. Markeret på Søhøjlandskort 3.                                                                                                       

                                                                                                                                                 

Jeg har også et rutealternativ over de smukke lyngbevoksede Hørbylunde Bakker med store udsyn på vestsiden af Funder Ådal, hvor Hærvejsruten løber på den østlige side. På dette stykke passeres under den nye højbro, hvor Herningmotorvejen krydser Funder Ådal. Broen er her bygget meget skånsomt i forhold til naturen under den, som har undgået overlast og er forblevet intakt uden grimme ar efter anlægsarbejdet! Passage for vildt og levesteder for smådyr samt flora er bevaret. (Ses både på Søjlandskort 3 og 4).


Endelig foreslår jeg et rutealternativ langs sydenden af Bøllingsø (Søhøjlandskort 4) frem for Hærvejens østligere forløb på noget afstand af denne gennem noget landbrugsland. Hvis man her følger mit alternativ, passerer man bl.a. i en mose i Bjeldskov Dal fundsstedet for Tollundmanden, der er et særdeles velbevaret fund fra jernalderen. (Tollundmanden kan i dag ses på Silkeborg Museum). Fundsstedet er markeret med en inskription i en plade på et træ. I øvrigt er der en fint anlagt sti hele vejen rundt om Bøllingsø og også nogle udvidede stier nordvest for søen mod Stenholt Skov. Se nærmere i folderen om Bøllingsø. Stien rundt om søen er ca. 12 km lang.

(Bøllingsø er en genskabt sø, der efter et mislykket afvandings- og opdyrkniingsforsøg sidst i 1800-tallet, er lagt tilbage som sø i de første år efter år 2000).


Sidst men ikke mindst foreslår jeg et rutealternativ til Hærvejen i den nordlige del af Kompedal Plantage (Søhøjlandskort 4) – gennem den lange Kompedal og forbi lejrpladsen Kompedal Nord, inden fortsættelse i Ulvedal Plantage (som Søhøjlandskort 4 dog ikke rækker til - men der er lagt et ekstra kort ind med området nord for Søhøjlandskort  4!!), hvor man igen kan støde til Hærvejen. Dette alternativ finder jeg langt mere spændende, storslået og vildt end den officielle rute, der her primært følger nogle små offentlige veje gennem landbrugsland. Kompedal Plantage hører lige som Gludsted og Nørlund Plantager til de meget kronvildtrige steder i landet. I øvrigt er der alle 3 steder fri teltning – med de regler, der nu gælder for fri teltning i Danmark.


Der er også fine lokale ruter omkring Hampen Sø og Palsgård Skov (sydligst på kort 3). Se folder om Hampen Sø og Palsgård Skov.


Det var vist det væsentlige. Se i øvrigt mine markeringer på kortet.


Hærvejsherberger:

Langs Hærvejen findes der i denne del Søhøjlandet 3 hærvejsherberger, nemlig i Kragelund (Søhøjlandskort 4), Møllegården i Sepstrup og Nørhoved lidt nord for Nørre Snede  – eller syd for Palsgård Skov (begge Søhøjlandskort 3). Se nærmere om disse i folderen om Hærvejsherberger.Lejrpladser i Søhøjlandet Vest:


De væsentlige nævnes:


Palsgård Skov/Torup Sø/Tingdalsskoven er en lejrplads med shelter, drikkevand og bålplads i den sydlige del af området. Der er også god plads til telte. Pladsen ligger ved Hærvejens vandrerute.


Vrads Sande: Her ligger et helt nyt shelter, første gang set i 2015. Der er bålplads og drikkevand på pladsen, der har fint udsyn over et hedeareal i nordlig retning. Pladsen ligger ved Hærvejens vandrerute lige nord for Vrads Sande Meditationscenter.


Lejrpladsen ved Den skæve Bane i Hørbylunde på det korte stykke, hvor Hærvejen og Funder-Ejstrup Natursti er sammenfaldende, er en hyggelig plads med shelter, borde/bænkesæt, bålplads, vandpumpe, brændeskjul og tørkloset. Vandet i pumpen smager lidt af jern, men er garanteret rent af Silkeborg Kommune, der hvert år tager vandprøver. Overnatter man her, kunne en evt. mindre aftentur uden rygsækken gå til Store Hørbyhøj.


Ved Ellinglund, (lidt øst for Bøllingsø) der er et stort økologisk og  åbent landbrug, ligger et privat shelter ved Hærvejen. Der er vist også mulighed for overnatning i en tipi her, lige som der er en teltplads og også hestefold, hvis man kommer ridende! Og mulighed for hestefoder. Pladsen ligger ca. 1 km syd for pladsen Skeldal/Hærvejen.


Skeldal/Hærvejen ligger et lille stykke nord for Ellinglund på et lille åbent areal, mest omgivet af skov. Der er shelter, vandpumpe og multtoilet. Pladsen ligger på Hærvejen, der herfra drejer mod vest til Bøllingsø.


Shelterplads ved nordenden af Bøllingsø ligger også ved Hærvejen, hvor denne drejer fra søen. Der shelter, bålplads og borde- bænkesæt samt plads til telte, men ikke drikkevand, som dog må kunne hentes på Klosterlund Naturcenter, ca. 1 km vestligere. (Pladsen mangler i oversigten på udinaturen.dk). Pladsen ligger knap 3½ km fra pladsen Skeldal/Hærvejen.


Dværgebakke er en teltplads lige syd for Bøllingsø’s vestlige spids med bål- og grillplads samt borde- bænke. Toilet og informationspavillon 200 m derfra.


Der en ny shelterplads ved Christianshøj med bålplads og multtoilet samt drikkevand, beliggende ved Hærvejen ved overgangen fra Buchwalds Plantage til Kompedal Plantage.


Der er en teltplads nogle få hundrede m sydvest for ovennævnte plads med navn Kompedal Plantage Syd. Pladsen ligger under træer i et hjørne af plantagen og har bålplads, men ingen øvrige faciliteter.


Pladsen Kompedal Plantage Nord er en stor plads, hvor der må teltes. Der er en bålplads med grillrist, men ingen øvrige faciliteter, heller ikke drikkevand. Der er en enkelt ejendom lidt nord derfor. Lidt syd derfor i Kompedalen er der en hyggelig plads med stationært borde- bænkesæt, som ligger fint i aftensol.Andre pladser kan være beskrevet på min side om 3-dages rundtur i Silkeborgs sydlige Opland. Den side har et vist overlap med denne side. Kig derfor også der.Afstande i Søhøjlandet Vest:

Fra lejrpladsen Palsgård Skov/Torup Sø/Tingdalsskoven er der godt 6½ km til shelteret i Vrads Sande, hvorfra der er yderligere 10½ km til pladsen i Hørbylunde, hvis  min foreslåede rute følges og ca. 1 km længere, såfremt Hærvejen følges. Fra Hørbylunde er der ca. 8½ km videre til pladsen Skeldal/Hærvejen ad Hærvejen og knap 10 km ad mit ruteforslag via sydenden af Bøllingsø. Fra pladsen Skeldal/Hærvejen er der videre knap 10 km til shelterpladsen ved Christianshøj og ca. 18 km til teltpladsen Kompedal Plantage Nord.

Fra shelteret i Hørbylunde er der ca. 11 km til teltpladsen Trotylsøen (læs om denne under "Ulveland") i Gludsted Plantage via Hjøllund, hvis man agter sig i den retning.

Stien rundt om Bøllingsø er ca. 12 km lang.Områder med fri teltning:


Der er et par store skovområder i området, hvor der er fri teltning. Dette gælder hele Kompedal Plantage også det meste af Gludsted Plantage (egentlig ikke Søhøjlandet, men "Ulveland". Der er også fri teltning i Palsgård Skov og i et område omkring Hampen Sø  samt i en mindre del af Rustrup Skov/Thorsø Bakker samt i en lille del af Hvinningdal Skov. Der er nu også fri teltning i en stor del  Vesterskoven.


Se nærmere om overnatning på www.udinaturen.dk. Zoom ind på området på kortet og klik på "Overnatning" og derefter på "Fri teltning", "Stor lejplads" og "Lille lejrplads".
Links:


Hærvejen Vandrerute


Funder-Ejstrup Natursti


Horsens-Silkeborg (Bryrupbanestien)


Kjellerupbanestien (kan ikke finde et godt brugbart link), men cykelstien er anlagt på banelegemet for den gamle jernbane fra Silkeborg mod Viborg og går fra Lysbro til Lemming, hvortil den blev asfalteret i 2011 eller 12, og her slutter stien.


Om Hærvejsherberger.


Folderen om Bøllingsø


Folder om Hampen Sø og Palsgård Skov


Info om Tingdalssøerne, bl.a. Grane Langsø m.fl.


Hjortestien - cykelrute i Ikast-Brande Kommune